Skovmærket


Forside        Historie      Skovens indretning       Find skoven       Navnet og logoet       Billeder      Vedtægter        Medlemsskab       Kontakt

Antal unikke besøg

siden 28. april 2012

Redaktør

Verner Eg


Skovlauget "Skovmærket"


Bestyrelse


Ole Poulsen
Bestyrelsesformand

Hans Johansen
Næstformand

Kjeld Bønsøe
Kasserer

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Jens O. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Claus Feveile
Bestyrelsesmedlem


Søren Kirk Henriksen

Bestyrelsesmedlem


Arno Christensen

Suppleant


Nyborg Kommune ejer skoven, som er åben hver dag året rundt, og hvor alle har fri adgang.

Skoven drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som sørger for plantning af nye træer og buske, og for beskæring og fældning.

Medlemmernes kontingent anvendes primært til indkøb af nye træer og buske.

Læs mere om medlemsskab via menuen.


Næste aktivitet

i skovenSkovmærke

Galium odoratum eller Bukkar

er en vintergrøn staude.


Den danner tætte bestande. Skuddene er oprette og firkantede med ru hår. Bladene sidder i 6-8 tallige kranse. De enkelte blade er lancetformede med en fintornet, ru rand. Over- og underside er græsgrønne. Løvet holder sig frisk langt ud på vinteren.

Blomstringen sker i maj og juni, hvor de endestillede halvskærme hæves op over bladdækket. De enkelte blomster er hvide og firetallige. Frugterne er todelte spaltefrugter, der spredes ved at hægte sig fast i pels eller tøj.


(Kilde: Wikipedia).

Grafik: Verner Eg.


På given foranledning


Skovmærket, den lille perle af en skov, der ligger umiddelbart syd for jernbanen, har, siden den blev plantet for over tyve år siden, været et sted, hvor man kunne lufte sin hund uden nødvendigvis at have den i snor.
Desværre ser det ud til, at nogle hundeejere ikke er klar over, hvad det indebærer at være i en hundeskov: 
Hunden må være løs, ja, men man skal have fuld kontrol over den, således at andre såvel hunde som mennesker ikke bliver generet. 
Det bør stadig være sådan, at man kan gå en tur med sin hund i Skovmærket uden at blive generet af løse hunde og uden at blive overfuset med sprogets værste gloser, når man påtaler det.
Skovmærket er et dejligt sted. Lad os tage hensyn til hinanden, så alle stadig kan have fornøjelse af at komme der.

Ole Poulsen 
Formand for Skovlauget Skovmærket

2017-06-11

Der var arbejdsdag lørdag den 8. april 2017

Beretning


Generalforsamling

8. februar 2017.


Arbejdsdagene i 2016 gik primært med at rydde udgåede aske i den østlige del af arealet.

Samtidig påbegyndte vi en udtynding i bøgestykket.


Efterhånden er der ryddet så meget i askestykket, at vi i år skal plante nyt.


Vi fik sponseret 10 valnøddetræer af Rasmus fra Restaurant Teglværksskoven. De blev plantet enkeltvis forskellige steder i skoven. Det bliver spændende at se, hvor mange af dem, der har fået fat.


Det er nemlig et problem i det areal, hvor vi for to år siden plantede forskelligt stedsegrønt. De eneste træer, vi plantede dengang, der gror som forventet, er citroncypresserne. Fyr og gran er ikke blevet til ret meget, nok fordi de var for små, og fordi rådyrene har været i gang med knopperne. Hvis vi skal plante tilsvarende, skal det være større planter, og de skal hegnes ind.


Mht. nyplantningerne i 2015, bliver det spændende at se, hvordan birkene har klaret sig. De ildløn, der blev plantet, ser for de flestes vedkommende fornuftige ud.


Vi har ikke været gode nok til at rydde brændenælder omkring nyplantningerne. Det skal vi gøre bedre. Det er usikkert, hvor stor indflydelse det har på, hvordan de udvikler sig.


Bendt har flyttet bistaderne til et mere åbent og lyst område, og ”bipengene” for 2016 udgør godt 500,- kr – tak for det.


Søren Clemmensen og jeg gik en tur i skoven med Claus Johansen fra vej og park, bl.a. for at kigge på stierne. Der er som bekendt blødt to steder: På stien langs jernbanen og på diagonalstien. Vi aftalte med Claus, at der blev lagt et lag stabilgrus, så man også i vådt vejr kan gå rimeligt tørskoet. Det skal ske i løbet af foråret, og det skal vi nok følge op på.


Til slut vil jeg takke bestyrelsen og de medlemmer, der har gjort en indsats i 2016.


Der bliver også i 2017 brug for en del arbejde, og det er mit håb, at flere af vores medlemmer kunne tænke sig at komme og give en hånd. Der er god brug for det.


Ole Poulsen

Formand

2017-02-11


Referat


Generalforsamling den 8. februar 2017.


Ad 1. Generalforsamlingen gennemførtes uden dirigent.

Ad 2. Formandens beretning – Godkendt.

Ad 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab – Godkendt.

Ad 4. Ændringsforslag 1 til vedtægterne vedtaget.

 (§ 7, sidste afsnit: Indkaldelse skal ske senest 14 dage før på diverse hjemmesider og ved opslag rundt om i kommunen. Ændres til: Indkaldelse skal ske senest 14 dage før på diverse hjemmesider og ved e-mail til de medlemmer, der har oplyst den.)

Ad 5.  Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.

Ad 6. Alle blev genvalgt.

Ad 7. Intet.


På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev dette besluttet:

Arbejdsdage – alle kl. 9.00 – 14.00:

Lørdag den 4. marts

Lørdag den 18. marts

Lørdag den 8. april

Arbejdet koncentreres om den vestlige del af askestykket:

Askene fældes, og der plantes forskellige træer, f.eks. Vandgran, Rødel, Poppel, Lærk, Ægte Kastanje nævntes. Hvilke og hvor mange tages der stilling senere.


Ref. Ole

2017-02-11

Nyt fra ”Skovmærket”


Vi har ryddet en stor del af de udgåede aske i den østlige del af skoven, så nu er det tid at plante nyt.

Det sker på lørdag den 8. april fra kl. 9.00 – som nævnt i referatet fra generalforsamlingen

Vi vil plante lærk, rødel, birk, vandgran og ægte kastanje.

På sigt er det tanken bl.a. at plante flere frugttræer.

Har du/I tid lyst og en spade vil det glæde os, hvis du/I vil komme og give en hånd med.

Desuden vil vi fortsætte med at fjerne udgåede aske, og i den forbindelse arbejder vi med at etablere en ny sti, som blandt andet skal gå igennem askestykket.


Et hjertesuk til hundeejerne

”Skovmærket” er en hundeskov, det vil sige hunde er velkomne. Men netop på denne tid af året er det vigtigt, at du har fuld kontrol over din hund.

Hegnet rundt om skoven er hullet, og der er rådyr i og omkring skoven, som har eller får kid.

Derfor: Tag hensyn til dyrene!

Har du ikke fuld kontrol over din hund, når der er vildt i nærheden, er det bedst at have hunden i snor.

Vi vil så nødig finde et skambidt dyr i den dejlige skov, som ”Skovmærket” er blevet til.


Endnu et lille hjertesuk

Rundt omkring i skoven er der kommet en hel del temmelig dybe huller – nogen af dem tæt op ad et træ.

Jeg kan ikke forestille mig, at pågældende hundeejer(e) synes, det ser godt ud, når hunden graver store huller i haven.

Vi synes heller ikke, at det er ok, at der bliver gravet store huller i skovbunden.


Pbv.

Ole Poulsen

2017-04-07

På trods af dårligt vejr, var der alligevel nogle, som havde fundet ud til Skovmærket lørdag den

17. oktober, for at markere det 20 års jubilæum.


Søren Henriksen har været så venlig at sende disse fotos fra dagen.


Billederne kan også ses på siden Billeder, hvor der desuden er billeder fra Bendt Johansen.

Skovmærket i avisen


LokalAvisen Nyborg har i nr. 42, 2015 en artikel, hvor Niels Andreasen har skrevet og fotograferet i forbindelse med Skovmærkets 20 års jubilæum.


Du kan læse artiklen - klik her. Artiklen er på side 2.


2015-10-15

Skovmærket

har fået bier


Så har vi fået bier i Skovmærket.

Det er Bendt Johansen på Lundsager, som har sat bistader op.

I første omgang er der en bifamilie, men der kommer en til senere.

Det bliver spændende at følge.


Ole Poulsen

Livet i skoven


Ud over alle de skønne træer og buske der er i skoven, kan man også opleve en masse insekter, fugle og andre dyr. Herover er det en Aurora, mens jeg ikke kender navnet på den flotte blå fyr her under.

Hans Johansen skriver

Hej - fik disse billeder fra spejderleder Rikke Koch.

Dejligt at se at området bliver brugt til sådanne aktiviteter.


Hans

2016-04-11