Vedtægter - Skovmærket

Skovmærket
Skovmærket
Skovmærket
Gå til indhold
VEDTÆGTER
for
Skovlauget ”Skovmærket”

§1
Foreningens navn er: Skovlauget ”Skovmærket”. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune, 5800 Nyborg.

§2
Skovlaugets formål er: at etablere, bevare, beskytte og pleje skoven ”Skovmærket” på matr. Nr. 121 Ullerslev By, Ullerslev, som skal være rekreativt område til glæde for almenheden.

§3
Egenkapitalen ved foreningens stiftelse er 0,- kr. Nyborg Kommune ejer matr. Nr. 121 Ullerslev By, Ullerslev.

§4
Som medlem af skovlauget kan optages enhver person samt evt. offentlige eller kulturelle institutioner, som er hjemmehørende i Danmark.
Enkeltkontingent pr. år er 25,- kr. Familiekontingent 50,- kr.
Medlemsskabet gælder fra 1. maj – 30 april..
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§5
De indkomne penge ved medlemskabet eller anden støtte anvendes udelukkende til opfyldelse af § 2.

§6
Hverken stiftere, bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af skovlauget hæfter personligt for foreningens dispositioner af økonomisk art.

§7
Skovlaugets øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, som sammen med de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver en protokol over forhandlinger.
Protokollen føres af sekretæren.
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal indeholde dagsordenen.
Indkaldelse skal ske senest 14 dage før på diverse hjemmesider og ved e-mail til de medlemmer, som har oplyst den.

§8
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
7. Eventuelt.

§9
Medlemmers forslag til temaer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

§10
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter, at skriftlig begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§11
På generalforsamlinger er medlemmer, som senest 14 dage forud er anført på bestyrelsens fortegnelse over medlemmer, berettiget til at stemme.

§12
På generalforsamlingen har ethvert af foreningens medlemmer adgang og ret til at tage ordet. På generalforsamlingen kan ethvert enkeltmedlem afgive 1 stemme. Et familiemedlemsskab har kun ret til at afgive 1 stemme. Ingen medlemmer kan afgive mere end 1 stemme.

§13
På generalforsamlingen træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af foreningens vedtægter, optagelse af lån, køb, salg kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Opnås på en generalforsamling ikke flertal for en beslutning, der kræver kvalificeret flertal, indkalder bestyrelsen indenfor 1 måned til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Som ejer af matr. nr. 121 Ullerslev By, Ullerslev, har Byrådet ret til at nedlægge veto ved optagelse af lån, køb af fast ejendom og salg af skoven.

§14
Afstemninger på generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning begæres af mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om et forslag, betragtes forslaget som forkastet. Såfremt afstemningen angår valg af medlemmer til bestyrelsen eller valg af revisor eller suppleanter foretages omvalg.

§15
Bestyrelsen leder foreningens daglige og sædvanlige anliggender. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 hvert andet år og 3 hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

§16
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer personligt skal deltage for at gyldige beslutninger kan træffes. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Kassereren har sammen med formanden rådighed over bankkonto og girokonto.

§17
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forbindelse med et menigt medlem af bestyrelsen.

§18
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 1995.

§19
Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for 1 år ad gangen.

§20
Såfremt foreningen opløses, skal foreningens beføjelser overgå til Nyborg Kommune.

Vedtægterne med ændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2020.

Ole Poulsen
Bestyrelsesformand

Hans Johansen
Næstformand

Kjeld Bønsøe
Kasserer

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Arno Christensen
BestyrelsesmedlemTilbage til indhold